Сукоб интереса и забрана конкуренције

Лице које има посебне дужности према друштву, дужно је да без одлагања обавести Одбор директора о постојању личног интереса (или интереса с њим повезаног лица) у правном послу који друштво закључује, односно правној радњи коју друштво предузима.

Друштво идентификује правне послове и правне радње с повезаним лицима, како би се обезбедило да до њиховог закључивања дође само уколико исти нису штетни за пословање друштва. Правни послови и правне радње с повезаним лицима одобравају се од стране Одбора директора у складу са законом.

Одбор директора једном годишње, на редовној седници, подноси Скупштини акционара информацију о одобравању закључења послова у којима постоји лични интерес. У случају правних послова и правних радњи са повезаним лицима који се закључују унутар групе повезаних друштава (са матичним или зависним друштвом), оба друштва морају да воде рачуна о сопственим интересима, али и о интересима другог друштва, имајући у виду њихову економску повезаност и узајамност ризика.

Законом је предвиђено да уколико постоји лични интерес директора у одређеном правном послу, приликом одобравања посла од стране Одбора директора, одлука се доноси већином гласова свих директора који немају лични интерес тј. у гласању не учествује директор код кога је утврђено постојање личног интереса.

Чланови Одбора директора не смеју директно или индиректно бити ангажовани у другом друштву конкурентске делатности у време њиховог именовања за члана Одбора директора, као и за време трајања мандата у Одбору директора, осим ако за то не добију одобрење друштва.

У циљу праћења евентуалне конкуренције, друштво има праксу кварталног анкетирања чланова Одбора директора на околности тренутног ангажовања, као и о чланствима у одборима директора и надзорним одборима у другим друштвима. Подаци о чланству у органима управљања других друштава редовно се објављују у оквиру Годишњег и Кварталних извештаја друштва.

Чланови Одбора директора су закључењем Уговора о регулисању међусобних права и обавеза с друштвом додатно упознати са обавезом обавештавања друштва услед евентуалног закључења правног посла с друштвом, као и са обавезом нечињења конкуренције друштву и другим посебним дужностима чланова Одбора директора.

У овој секцији

 • Група

 • Регулатива

 • Општа акта Друштва

 • Кодекс корпоративног управљања

 • Скупштина акционара

 • Одбор директора

 • Генерални директор

 • Саветодавни одбор

 • Одбор скупштине акционара

 • Екстерни ревизор

 • Сукоб интереса