Материјали и одлуке Скупштине акционара

Седнице скупштине могу бити редовне и ванредне. Редовна седница скупштине одржава се једном годишње, најкасније у року од шест месеци од завршетка пословне године. Ванредна седница скупштине одржава се по потреби, као и када је то одређено законом или статутом.

Приликом сазивања седнице НИС на интернет страници објављује позив и материјале за наредну седницу Скупштине акционара. Материјали за седницу Скупштине акционара су такође доступни на увид у седишту Друштва сваком акционару који то захтева или његовом пуномоћнику до дана одржавања седнице.

НИС је, као јавно акционарско друштво, у обавези да најкасније у року од три дана од дана одржане седнице на својој интернет страници објави донете одлуке и резултате гласања по свим тачкама дневног реда о којима су акционари гласали.

Време и место одржавања

27. јун 2017. године у 12 часова
Пословни центар НИС
Милентија Поповића бр.1
Београд

Резултати гласања

- Извештај Комисије за гласање о резултатима гласања на IX редовној седници Скупштине акционара

Записник

- Записник са IX редовне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад
Извештај Комисије за гласање са IX редовне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад
- Списак присутних и заступаних акционара
- Списак присутних лица

Саопштење за јавност
Одржана IX редовна седница Скупштине акционара НИС-а
Позив и дневни ред

Позив за IX редовну седницу Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад
(датум објаве позива: 26. мај 2017. године)

Усвојене oдлуке и материјали

1. Одлука о избору председника на IX редовној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад

Усвајање Извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2016. годину:

2.1. Одлука о усвајању Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2016. године
- Финансијски извештаји НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2016. годину

2.2. Одлука о усвајању Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2016. годину
- Консолидовани финансијски извештаји НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2016. годину

2.3. Одлука о усвајању Извештаја независног ревизора PricewaterhouseCoopers d.о.о. Beograd о извршеној ревизији Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2016. године
- Извештај независног ревизора PricewaterhouseCoopers d.о.о. Beograd о извршеној ревизији Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2016. године

2.4. Одлука о усвајању Извештаја независног ревизора PricewaterhouseCoopers d.о.о. Beograd о извршеној ревизији Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2016. године
- Извештај независног ревизора PricewaterhouseCoopers d.о.о. Beograd о извршеној ревизији Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2016. године

2.5. Одлука о усвајању Годишњег извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2016. годину
- Годишњи извештај НИС а.д. Нови Сад за 2016. годину

2.6. Одлука о усвајању Извештаја независног ревизора PricewaterhouseCoopers d.о.о. Beograd о извршеној ревизији Годишњег извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2016. годину
- Извештај независног ревизора PricewaterhouseCoopers d.о.о. Beograd о извршеној ревизији Годишњег извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2016. годину

Усвајање Извештаја Одбора директора НИС а.д. Нови Сад:

3.1. Одлука о усвајању Годишњег извештаја Одбора директора НИС а.д. Нови Сад за 2016. годину о рачуноводственoj пракси, пракси финансијског извештавања и усклађености пословања са законом и другим прописима
- Годишњи извештај Одбора директора НИС а.д. Нови Сад за 2016. годину о рачуноводственoj пракси, пракси финансијског извештавања и усклађености пословања са законом и другим прописима

3.2. Одлука о усвајању Извештаја о анализи рада Одбора директора и комисија Одбора директора НИС а.д. Нови Сад у периоду април 2016. – март 2017. године
- Извештај о анализи рада Одбора директора и комисија Одбора директора НИС а.д. Нови Сад у периоду април 2016. – март 2017. године

4. Одлука о прихватању Информације о одобравању закључења посла у коме постоји лични интерес у периоду април 2016. – март 2017. године

5. Одлука о усвајању Извештаја о примерености састава Одбора директора и броја чланова Одбора директора НИС а.д. Нови Сад потребама НИС а.д. Нови Сад
- Извештај о примерености састава Одбора директора и броја чланова Одбора директора НИС а.д. Нови Сад потребама НИС а.д. Нови Сад

6. Одлука о усвајању Извештаја о процени износа и структуре накнада за чланове Одбора директора НИС а.д. Нови Сад
- Извештај о процени износа и структуре накнада за чланове Одбора директора НИС а.д. Нови Сад

7. Одлука о усвајању Извештаја Одбора Скупштине акционара за надзор над пословањем и поступком извештавања акционара НИС а.д. Нови Сад
- Извештај Одбора Скупштине акционара за надзор над пословањем и поступком извештавања акционара НИС а.д. Нови Сад за период март 2016. - април 2017. године

8. Одлука о избору и накнади ревизора Финансијских и Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2017. годину
- Изјава о независности ревизора PricewaterhouseCoopers d.о.о. Beograd

9. Одлука о расподели добити за 2016. годину, исплати дивиденди и утврђивању укупног износа нераспоређене добити НИС а.д. Нови Сад

10. Одлука о разрешењу чланова Одбора директора НИС а.д. Нови Сад

11. Одлука о именовању чланова Одбора директора НИС а.д. Нови Сад
- ЈАД "Гаспром Њефт" - Предлог кандидата за Одбор директора

12.1. Одлука o разрешењу и именовању Председника и чланова Одбора Скупштине акционара за надзор над пословањем и поступком извештавања акционарa НИС а.д. Нови Сад
- ЈАД "Гаспром Њефт" - Предлог кандидата за Одбор скупштине акционара

12.2. Одлука o одобравању Предрачунa трошкова (Буџета) Одбора Скупштине акционара за надзор над пословањем и поступком извештавања акционара НИС а.д. Нови Сад за 2017. и 2018. годину

Време и место одржавања

28. јун 2016. године у 12 часова
Пословни центар НИС
Милентија Поповића бр.1
Београд

Резултати гласања
Извештај Комисије за гласање о резултатима гласања на VIII редовној седници Скупштине акционара
Записник
Саопштење за јавност
Одржана VIII редовна седница Скупштине акционара НИС-а
Позив и дневни ред

Позив за VIII редовну седницу Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад
(датум објаве позива: 27. мај 2016. године)

Усвојене oдлуке и материјали

Усвајање Извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2015. годину:

Усвајање Извештаја Одбора директора НИС а.д. Нови Сад:

Датум и место одржавања

23. јун 2015. године
Пословни центар НИС
Милентија Поповића бр.1
Београд

Резултати гласања
Извештај Комисије за гласање о резултатима гласања на VII редовној седници Скупштине акционара 
Записник
Саопштење за јавност
Одржана VII редовна седница Скупштине акционара НИС-а
Позив и дневни ред

Позив за VII редовну седницу Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад
(датум објаве позива: 20. мај 2015. године)

Усвојене одлуке и материјали
Датум и место одржавања

28. јануар 2015. године
Пословни центар НИС
Милентија Поповића бр.1
Београд

Резултати гласања
Извештај Комисије за гласање о резултатима гласања на 42 ванредној седници Скупштине акционарa
Записник
Позив и дневни ред

Позив за 42. ванредну седницу Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад
(датум објаве позива: 31. децембар 2014. године)

Донете одлуке и материјали
Датум и место одржавања

30. јун 2014. године
Пословни центар НИС
Милентија Поповића бр.1
Београд

Резултати гласања
Извештај Комисије за гласање о резултатима гласања на VI редовној седници Скупштине акционара
Записник
Саопштење за јавност
Одржана VI редовна седница Скупштине акционара НИС-а
Позив и дневни ред
Позив за VI редовну седницу Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад

(датум објаве позива: 30. мај 2014. године)

Донете одлуке и материјали
Датум и место одржавања

18. јун 2013. године
Пословни центар НИС
Милентија Поповића бр.1
Београд

Резултати гласања
Извештај Комисије за гласање о резултатима гласања на V редовној седници Скупштине акционара
Записник
Саопштење за јавност
Одржана V редовна седница Скупштине акционара НИС-а
Позив и дневни ред
Позив за V редовну седницу Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад

(датум објаве позива: 17. мај 2013. године)

Донете одлуке и материјали
Датум и место одржавања

25. јун 2012. године
Пословни центар НИС
Милентија Поповића бр.1
Београд

Резултати гласања
Извештај Комисије за гласање о резултатима гласања на IV редовној седници Скупштине акционара
Записник
Саопштење за јавност
Одржана IV редовна седница Скупштине акционара НИС-а
Позив и дневни ред
Позив за IV редовну седницу Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад

(датум објаве позива: 21. мај 2012. године)

Донете одлуке и материјали
Датум и место одржавања

21. јун 2011. године
Пословни центар НИС
Милентија Поповића бр.1
Београд

Саопштење за јавност
Одржана III редовна седница Скупштине акционара НИС-а
Позив и дневни ред
Сазив III годишње седнице Скупштине акционара

(датум објаве позива: 16. мај 2011. године)

Донете одлуке и материјали
Датум и место одржавања

21. јун 2010. године
Пословни центар НИС
Милентија Поповића бр.1
Београд

Саопштење за јавност
Донета одлука о претварању НИС-а у отворено акционарско друштво
Донете одлуке и материјали

У овој секцији

 • Група

 • Регулатива

 • Општа акта Друштва

 • Кодекс корпоративног управљања

 • Скупштина акционара

 • Одбор директора

 • Генерални директор

 • Саветодавни одбор

 • Одбор скупштине акционара

 • Екстерни ревизор

 • Сукоб интереса