Скупштина акционара

Скупштина акционара је највиши орган НИС-а и преко ње акционари доносе и одобравају основне корпоративне одлуке

НИС а.д. Нови Сад је потпуно посвећен примени принципа једнаког третмана акционара, кроз обезбеђење остваривања свих права акционара гарантованих законом и актима друштва, међу којима су и права везана за учешће у раду седнице Скупштине акционара. Све акције НИС а.д. Нови Сад су обичне акције које власницима дају иста права, при чему свака акција даје право на један глас.

Надлежности Скупштине акционара:

Скупштина акционара је надлежна, између осталог, за доношење одлука о следећим питањима:

 • измене Статута НИС-а;
 • повећање или смањење основног капитала, као и свака емисија хартија од вредности;
 • промене права или повластица било које класе акција;
 • статусне промене и промена правне форме, промена претежне делатности, пословног имена и седишта Друштва;
 • стицање и располагање имовином велике вредности;
 • именовање и разрешење чланова Одбора директора, одређивање накнада члановима Одбора директора, односно правила за њихово одређивање;
 • избор ревизора и одређивање накнаде за његов рад;
 • усвајање годишњих финансијских извештаја, извештаја ревизора, као и усвајање извештаја Одбора директора;
 • расподела добити и покриће губитака;
 • покретање поступка ликвидације, односно подношење предлога за стечај Друштва.


Све док Република Србија буде имала најмање 10% учешћа у основном капиталу НИС-а, неопходан је потврдан глас Републике Србије за доношење одлука Скупштине акционара о: усвајању финансијских извештаја и извештаја ревизора, променама Оснивачког акта и Статута, повећању и смањењу основног капитала, статусним променама, стицању и располагању имовином велике вредности НИС-а, променама претежне делатности и седишта НИС-а и престанку НИС-а.

Позив и материјали за седницу Скупштине акционара

Позив за седницу Скупштине акционара упућује се објављивањем на:

 • интернет страници НИС-а (www.nis.eu);
 • интернет страници регистра привредних субјеката (www.apr.gov.rs); 
 • интернет страници регулисаног тржишта (www.belex.rs);


и то најкасније 30 дана пре дана одржавања редовне (годишње) седнице Скупштине акционара, најкасније 21 дан пре дана одржавања ванредне седнице Скупштине акционара и најкасније 10 данa пре дана одржавања поновљене седнице Скупштине акционара.

Истовремено са објавом позива за седницу Скупштине акционара, на интернет страници НИС-а се објављују и материјали за седницу Скупштине акционара. Материјали за седницу доступни су на увид сваком акционару НИС-а који то захтева или његовом пуномоћнику у седишту друштва. Увид у материјале за седницу Скупштине акционара може се вршити у редовно радно време, односно између 8:00 и 16:00 часова, сваког радног дана, у периоду од дана објаве позива и материјала за седницу Скупштине акционара на интернет страници НИС-а до дана одржавања седнице Скупштине акционара.

Право учешћа у раду седнице Скупштине акционара

Право да учествују у раду седнице Скупштине акционара имају акционари који се налазе на списку акционара тј. на списку лица која поседују акције НИС-а на дан акционара који, у складу са законом, пада на десети дан пре дана одржавања седнице Скупштине акционара. Списак акционара се утврђује на основу извода из јединствене евиденције акционара Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности.

Право да лично учествује у раду Скупштине акционара има акционар са најмање 0,1% акција од укупног броја акција Друштва, односно пуномоћник који представља најмање 0,1% од укупног броја акција Друштва. Акционари који појединачно поседују мање од 0,1% од укупног броја акција Друштва, имају право да учествују у раду Скупштине акционара преко заједничког пуномоћника,  да гласају у одсуству или да гласају електронским путем у складу са Законом о привредним друштвима, Статутом НИС а.д. Нови Сад и Пословником Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад.

Пословник Скупштине акционара

Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад донела је свој пословник, којим су регулисана питања везана за начин сазивања и одржавања седница, начин рада и одлучивања Скупштине акционара, а посебно питања везана за начин остваривања права акционара у вези са Скупштином акционара.

Пословник Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад (pdf, 3,1Mb)

У овој секцији

 • Група

 • Регулатива

 • Општа акта Друштва

 • Кодекс корпоративног управљања

 • Скупштина акционара

 • Одбор директора

 • Генерални директор

 • Саветодавни одбор

 • Одбор скупштине акционара

 • Екстерни ревизор

 • Сукоб интереса