Накнаде члановима Одбора директора и комисија

Политика накнада

Скупштина акционара је 2016. године усвојила актуелну Политику накнада члановима Одбора директора и члановима комисија Одбора директора. Политиком накнада предвиђено је да накнаде треба да буду атрактивне и конкурентне да привуку и задрже лица у својству члана Одбора директора и комисија Одбора директора која испуњавају стручне и друге критеријуме неопходне друштву, а да истовремено не одступају значајно од накнада које се исплаћују члановима Одбора директора и члановима комисија Одбора директора у другим друштвима исте или сличне делатности, величине и обима пословања.

Накнаде извршним директорима

Политиком накнада предвиђено је да се накнаде извршним директорима утврђују уговором о раду односно уговором о ангажовању сваког од извршних директора у друштву по другом основу, при чему исти не добијају накнаде за чланство у Одбору директора и комисијама Одбора директора, осим у делу који се односи на компензацију трошкова и на осигурање од одговорности у вези с чланством и радом у Одбору директора и комисијама Одбора директора.

Структура накнада

Политиком накнада предвиђено је да се накнада састоји од:

 • фиксног (сталног) дела;
 • компензације трошкова;
 • осигурања од одговорности чланова Одбора директора и комисија Одбора директора.


Фиксни (стални) део накнаде
састоји се од годишњег фиксног дела накнаде за чланство у Одбору директора и годишњег фиксног дела накнаде за учешће у раду комисија Одбора директора. Овај вид накнаде представља накнаду за време и труд члана Одбора директора тј. члана комисија Одбора директора у вези са његовом функцијом и везан је за припрему и активно учествовање на седницама Одбора директора тј. комисија Одбора директора, што од чланова захтева да унапред простудирају документа, присуствују и активно учествују на седници.

Компензација трошкова - Чланoви Одбoра директoра и кoмисија Одбoра директoра имају правo на накнаду за све трoшкoве кoји настају у вези са њиховим чланством у Одбору директора, односно комисијама Одбора директора, у границама норми, које се утврђују унутрашњим актима друштва.

Осигурање од одговорности чланова одбора директора - Чланови Одбора директора и кoмисија Одбoра директoра имају право на осигурање од одговорности (Directors & Officers Liability Insurance) на терет друштва у складу са унутрашњим актима друштва.

Измене политике накнада

У циљу одржавања накнаде на примереном нивоу, предвиђено је да политика накнада буде предмет периодичне оцене и анализе и с тим у вези усклађивања с потребама, могућностима и интересима друштва, те променама других опредељујућих критеријума. Извештај Комисије за накнаде о оцени износа и структуре накнада упућује се Скупштини акционара друштва.

Извештај Комисије за накнаде

Комисија за накнаде најмање једном годишње саставља извештај о оцени износа и структуре накнада за Скупштину акционара Друштва. Комисија за накнаде у складу са својим надлежностима врши оцену адекватности износа и структуре накнада чланова Одбора директора у односу на принципе, оквире и критеријуме дефинисане важећом Политиком накнада и са тим у вези утврђује одговарајући Извештај.

Програм дугорочног стимулисања

Програм дугорочног стимулисања неизвршних директора и чланова тела органа управљања је ближе уређен посебним Правилником о програму дугорочног стимулисања неизвршних директора и чланова тела органа управљања који регулише основне принципе и параметре програма.

Програм представља један од кључних елемената система стимулисања неизвршних директора и чланова тела органа управљања друштва чији је циљ стварање подстицаја за неизвршне директоре и чланове тела органа управљања ради реализације дугорочних циљева друштва.

Циљ програма дугорочног стимулисања је повезивање интереса учесника програма са дугорочним интересима друштва и акционара друштва, обезбеђивање стимулације за учеснике програма која осигурава дугорочни одрживи развој друштва и реализацију његових стратешких циљева, а која је адекватно усклађена са могућностима и потребама друштва и повезивање стимулације за учеснике програма са позитивним резултатима друштва током временског периода који је довољан како би се утврдило да је створена додатна вредност за акционаре друштва.

Програм дугорочног стимулисања дели се на узастопне циклусе, параметри програма су унапред дефинисани Правилником, а бонуси се исплаћују након завршетка сваког пуног циклуса. 

У овој секцији

 • Група

 • Регулатива

 • Општа акта друштва

 • Кодекс корпоративног управљања

 • Скупштина акционара

 • Одбор директора

 • Генерални директор

 • Саветодавни одбор

 • Одбор скупштине акционара

 • Екстерни ревизор

 • Послови са личним интересом