Комисије Одбора директора

Одбор директора НИС-а је образовао следеће Комисије:


Поред комисија предвиђених законом, Одбор директора може да образује, посебном одлуком, и друге сталне или ad hoc комисије које ће се бавити питањима релевантним за рад Одбора директора.  Одлуку о образовању других комисија као и одлуку о њиховом сталном или ad hoc статусу Одбор директора ће заснивати на потреби бољег и ефикаснијег управљања и решавања сложених питања из његовог делокруга.

Комисија за ревизију

Најважнија питања која спадају у надлежност Комисије за ревизију су:

 • припремање, предлагање и провера спровођења рачуноводствених политика и политика управљања ризицима;
 • давање предлога Одбору директора за именовање и разрешење лица надлежних за обављање функције унутрашњег надзора у друштву и вршење надзора над радом унутрашњег надзора у друштву;
 • испитивање примене рачуноводствених стандарда у припреми финансијских извештаја и оцена садржине финансијских извештаја;
 • спровођење поступка избора ревизора и предлагање кандидата за ревизора, уз давање мишљења о његовој стручности и независности у односу на друштво, као и вршење надзора над поступком ревизије.


Чланови Комисије за ревизију су:

- Волфганг Рутеншторфер, председник Комисије за ревизију,
- Алексеј Јанкевич, члан Комисије за ревизију и
- Ненад Мијаиловић, члан Комисије за ревизију.

Комисија за накнаде

Комисија за накнаде има следеће надлежности:

 • припрема нацрт одлуке о политици накнада извршним члановима Одбора директора;
 • даје предлог о износу и структури накнаде за сваког појединог извршног члана Одбора директора, као и предлог накнаде ревизору;
 • најмање једном годишње саставља извештај за Скупштину акционара о оцени износа и структуре накнада за сваког члана Одбора директора; и 
 • даје препоруке извршним члановима Одбора директора о износу и структури накнада лицима на руководећим местима у друштву.


Чланови Комисије за накнаде су:

- Олга Висоцка, председник Комисије за накнаде,
Анатолиј Чернер, члан Комисије за накнаде и
- Зоран Грујичић, члан Комисије за накнаде.

У овој секцији

 • Група

 • Регулатива

 • Општа акта друштва

 • Кодекс корпоративног управљања

 • Скупштина акционара

 • Одбор директора

 • Генерални директор

 • Саветодавни одбор

 • Одбор скупштине акционара

 • Екстерни ревизор

 • Послови са личним интересом