Исплата дивиденде за 2017. годину

Износ дивиденде

На седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад која је одржана 21. јуна 2018. године усвојена је Одлука о расподели добити за 2017. годину, исплати дивиденди и утврђивању укупног износа нераспоређене добити НИС а.д. Нови Сад.

Овом одлуком одређено је да дивиденда акционарима НИС а.д. Нови Сад буде исплаћена у новцу, у укупном бруто износу од 6.948.003.644 динара. Бруто износ дивиденде за 2017. годину износи 42,61 динара по акцији.

Од овог износа приликом исплате биће одбијен одговарајући износ пореза (за физичка лица резиденте Републике Србије стопа пореза износи 15%). Износ пореза за акционаре обрачунава и уплаћује НИС тако да акционари нису у обавези да се у вези пореза на дивиденду обраћају Пореској управи.

Дан дивиденде

У складу са одлуком Скупштине акционара, акционари који су уписани у Централном регистру, депоу и клирингу хартија од вредности као законити имаоци акција НИС а.д. Нови Сад на дан дивиденде тј. на дан 11. јун 2018. године имају право на исплату дивиденде из добити за 2017. годину, према броју акција које су поседовали на тај дан.

Датум исплате дивиденде

У складу са одлуком Генералног директора НИС а.д. Нови Сад дивиденда за 2017. годину је исплаћена акционарима 27. августа 2018. године.

Поступак исплате дивиденде

У вези са исплатом дивиденде, резиденти Републике Србије не треба НИС-у да достављају податке (не односи се на збирне и кастоди рачуне) јер се исплата мањинским акционарима врши преко Централног регистра хартија од вредности и то на следећи начин:

- Акционарима који су до дана дивиденде отворили власнички рачун хартија од вредности, дивиденда ће бити исплаћена на новчани рачун који користе за трговање акцијама;

- Акционари који су акције добили као запослени или бивши запослени, а који нису до дана дивиденде отворили власнички рачун хартија од вредности износ дивиденде ће моћи да подигну лично на шалтеру Војвођанске банке уз личну карту;

- Акционари који су добили по 5 акција НИС-а као грађани износ дивиденде ће моћи да подигну са новчаног рачуна који су навели приликом пријављивања за бесплатне акције (о евентуалним променама у вези са пријављеним рачуном потребно је обавестити Банку Поштанска штедионица). Уколико је акционар пријавио рачун отворен у Банци Поштанска штедионица, износ дивиденде може подићи на шалтерима Поште уз личну карту.

Одлуке и обавештења

21.06.2018.     Одлука Скупштине акционара о расподели добити за 2017. годину, исплати дивиденди и утврђивању укупног износа нераспоређене добити НИС а.д. Нови Сад (pdf, 192KB)
06.07.2018.Обавештење члановима Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности (достава ПОР-2 обрасца и података о стварним власницима прихода) (pdf, 81КB)
21.08.2018.Одлука Одбора директора о одређивању дана, поступка и начина исплате дивиденди за 2017. годину акционарима НИС а.д. Нови Сад (pdf, 277KB)
23.08.2018.Обавештење о исплати дивиденде (pdf, 109KB)

У овој секцији

  • Акције и власничка структура

  • Графикон

  • Калкулатор за инвеститоре

  • Калкулатор за акционаре

  • Дивиденде