Finansijski pokazatelji

Ključni finansijski pokazatelji

Ključni finansijski pokazatelji Jedinica mere 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Neto dobitak (gubitak) mlrd. RSD 27,0 15,0 14,6 27,8 48,3 45,5 40,6
EBITDA mlrd. RSD 47,0 39,8 46,5 63,4 68,8 65,6 52,4
Prihodi od realizacija (bez akcize) mlrd. RSD 234,7 192,1 210,4 258,3 259,4 226,6 187,1
OCF mlrd. RSD 59,0 41,2 51,0 49,6 75,3 37,3 34,5
Ukupna zaduženost prema bankama (total indebtness)* mln. USD 661 666 675 626 489 418 458
Ukupan dug prema bankama (total debt)* mln. USD 657 662 664 598 455 403 446
Akreditivi* mln. USD 4 3 12 28 34 14 13
CAPEX mlrd. RSD 26,5 26,1 30,3 39,4 55,6 50,8 34,4
MHC/DHT mlrd. RSD 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,9 19,6
Ekologija mlrd. RSD 0,5 0,1 0,6 1,0 2,1 3,2 2,3
Angola mlrd. RSD 0,0 0,3 0,8 0,3 0,6 0,4 0,2
Projekti sa direktnim ekonomskim efektom mlrd. RSD 21,9 20,1 22,7 26,4 36,9 26,2 9,4
Projekti bez direktnih ekonomskih efekata mlrd. RSD 4,1 4,9 5,2 10,4 12,2 6,7 2,7
Projektno istraživački radovi mlrd. RSD 0,0 0,7 1,1 1,4 0,8 0,4 0,1
GPN zajam** mln. EUR 256 302 349 395 442 488 466

Usled zaokruživanja može doći do odstupanja u zbirnim vrednostima 
Iznosi za CAPEX dati su bez PDV-a
*Ukupna zaduženost prema bankama (total indebtedness) = ukupan dug prema bankama + akreditivi. Ukupna zaduženost, ukupan dug i akreditivi su prikazani na dan završetka perioda.
**U skladu sa Ugovorom o prodaji i kupovini akcija NIS a.d. Novi Sad  (tačka 8.1.2) Gazprom Neft OAD (GPN) ima obavezu  da obezbedi NIS a.d. Novi Sad iznos od 500 miliona EUR putem zajmova za posebnu namenu u cilju sprovođenja programa rekonstrukcije i modernizacije tehnološkog kompleksa NIS a.d. Novi Sad. Celokupna obaveza GPN-a iz kupoprodajnog ugovora je u potpunosti ispunjena u aprilu 2012. godine i NIS je započeo sa otplatom zajma.

Ključni finansijski pokazatelji

Ključni finansijski pokazatelji Jedinica mere Q4 2017 Q3 2017 Q2 2017 Q1 2017 Q4 2016 Q3 2016 Q2 2016 Q1 2016
Neto dobit mlrd. RSD 6,8 7,7 7,0 5,4 7,3 4,5 2,9 0,3
EBITDA mlrd. RSD 12,7 11,7 11,4 11,1 17,3 9,3 9,4 3,8
Prihodi od prodaje mlrd. RSD 66,9 60,4 57,1 50,3 58,1 52,7 46,0 35,3
OCF mlrd. RSD 20,1 20,0 14,4 4,5 23,0 9,6 5,0 3,6
Zaduženost prema bankama (total indebtedness)* mln. USD 661 671 636 664 666 708 680 633
Ukupan dug prema bankama* mln. USD 657 669 634 659 662 702 676 623
Akreditivi* mln. USD 4 4 2 4 3 6 4 10
CAPEX mlrd. RSD 9,9 6,7 5,3 4,7 11,6 5,4 4,5 4,6
Ekologija mlrd. RSD 0,4 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
Angola PSA mlrd. RSD 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,1
Projekti sa direktnim ekonomskim efektom mlrd. RSD 7,7 5,7 4,5 4,0 9,7 3,4 3,6 3,5
Projekti bez direktnog ekonomskog efekta mlrd. RSD 1,9 0,9 0,7 0,6 1,9 1,1 0,9 1,0
Projektno istraživački radovi mlrd. RSD 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,2 0,9 0,0 0,0
GPN zajam** mln. EUR 256 267 279 291 302 314 326 337
                   

Usled zaokruživanja može doći do odstupanja u zbirnim vrednostima
Iznosi za CAPEX dati su bez PDV-a
*Ukupna zaduženost prema bankama (total indebtedness) = ukupan dug prema bankama + akreditivi. Ukupna zaduženost, ukupan dug i akreditivi su prikazani na dan završetka perioda.
**U skladu sa Ugovorom o prodaji i kupovini akcija NIS a.d. Novi Sad (tačka 8.1.2) Gazprom Neft OAD (GPN) ima obavezu da obezbedi NIS a.d. Novi Sad iznos od 500 miliona EUR putem zajmova za posebnu namenu u cilju sprovođenja programa rekonstrukcije i modernizacije tehnološkog kompleksa NIS a.d. Novi Sad. Celokupna obaveza GPN-a iz kupoprodajnog ugovora je u potpunosti ispunjena u aprilu 2012. godine i NIS je započeo sa otplatom zajma.

U ovoj sekciji

  • Finansijski pokazatelji

  • Operativni pokazatelji