Najava dostave i objave kvartalnog izveštaja za treći kvartal 2017. godine


U skladu sa članom 10. Ugovora o uključenju i organizovanju trgovanja hartijama od vrednosti na Listingu Beogradske berze a.d. Beograd, NIS je 1.11.2017. godine najavio Beogradskoj berzi dostavu i objavu Kvartalnog izveštaja za treći kvartal 2017. godine.

Navedeni dokument će biti dostavljen Komisiji za hartije od vrednosti i Beogradskoj berzi u ponedeljak, 6. novembra 2017. godine. U naznačenom roku dokument će biti objavljen i na internet stranici NIS a.d. Novi Sad (www.nis.eu).


Section menu

  • News & Press Releases

  • IR calendar