Najava dostave i objave kvartalnog izveštaja za prvi kvartal 2019. godine


U skladu sa članom 10. Ugovora o uključenju i organizovanju trgovanja hartijama od vrednosti na listingu Beogradske berze a.d. Beograd, NIS je najavio Beogradskoj berzi dostavu i objavu Kvartalnog izveštaja za prvi kvartal 2019. godine.

Navedeni dokument će biti dostavljen Komisiji za hartije od vrednosti i Beogradskoj berzi u četvrtak, 25. aprila 2019. godine.

U naznačenom roku dokument će biti objavljen i na internet stranici NIS a.d. Novi Sad (www.nis.eu).


Section menu

  • News & Press Releases

  • IR calendar