Doneta odluka o pretvaranju NIS-a u otvoreno akcionarsko društvo


Skupština akcionara NIS a.d. Novi Sad je na godišnjoj sednici održanoj 21. juna 2010. godine donela odluku o pretvaranju NIS a. d. Novi Sad u otvoreno akcionarsko društvo. Na toj sednici Skupštine akcionara usvojen je i izmenjeni i dopunjeni osnivački akt NIS a.d. Novi Sad koji reguliše poslovanje NIS a. d. Novi Sad kao otvorenog akcionarskog društva, kao i niz dokumenata koji su potrebni za poslovanje u ovoj pravnoj formi.

Pretvaranje NIS a. d. Novi Sad u otvoreno akcionarsko društvo je registrovano u registru privrednih subjekata koji se vodi kod Agencije za privredne registre, rešenjem broj BD 68531/2010 od 23. juna 2010. godine.

Preko korporativnog agenta, Vojvođanske banke a.d. Novi Sad, Centralnom registru depou i kliringu hartija od vrednosti 23. juna 2010. godine podnet je zahtev za registraciju promene NIS a.d. Novi Sad iz zatvorenog u otvoreno akcionarsko društvo.


Section menu

  • News & Press Releases

  • IR calendar