Sukob interesa i zabrana konkurencije

Lice koje ima posebne dužnosti prema društvu, dužno je da bez odlaganja obavesti Odbor direktora o postojanju ličnog interesa (ili interesa s njim povezanog lica) u pravnom poslu koji društvo zaključuje, odnosno pravnoj radnji koju društvo preduzima.

Društvo identifikuje pravne poslove i pravne radnje s povezanim licima, kako bi se obezbedilo da do njihovog zaključivanja dođe samo ukoliko isti nisu štetni za poslovanje društva. Pravni poslovi i pravne radnje s povezanim licima odobravaju se od strane Odbora direktora u skladu sa zakonom.

Odbor direktora jednom godišnje, na redovnoj sednici, podnosi Skupštini akcionara informaciju o odobravanju zaključenja poslova u kojima postoji lični interes. U slučaju pravnih poslova i pravnih radnji sa povezanim licima koji se zaključuju unutar grupe povezanih društava (sa matičnim ili zavisnim društvom), oba društva moraju da vode računa o sopstvenim interesima, ali i o interesima drugog društva, imajući u vidu njihovu ekonomsku povezanost i uzajamnost rizika.

Zakonom je predviđeno da ukoliko postoji lični interes direktora u određenom pravnom poslu, prilikom odobravanja posla od strane Odbora direktora, odluka se donosi većinom glasova svih direktora koji nemaju lični interes tj. u glasanju ne učestvuje direktor kod koga je utvrđeno postojanje ličnog interesa.

Članovi Odbora direktora ne smeju direktno ili indirektno biti angažovani u drugom društvu konkurentske delatnosti u vreme njihovog imenovanja za člana Odbora direktora, kao i za vreme trajanja mandata u Odboru direktora, osim ako za to ne dobiju odobrenje društva.

U cilju praćenja eventualne konkurencije, društvo ima praksu kvartalnog anketiranja članova Odbora direktora na okolnosti trenutnog angažovanja, kao i o članstvima u odborima direktora i nadzornim odborima u drugim društvima. Podaci o članstvu u organima upravljanja drugih društava redovno se objavljuju u okviru Godišnjeg i Kvartalnih izveštaja društva.

Članovi Odbora direktora su zaključenjem Ugovora o regulisanju međusobnih prava i obaveza s društvom dodatno upoznati sa obavezom obaveštavanja društva usled eventualnog zaključenja pravnog posla s društvom, kao i sa obavezom nečinjenja konkurencije društvu i drugim posebnim dužnostima članova Odbora direktora.

U ovoj sekciji

 • Grupa

 • Regulativa

 • Opšta akta društva

 • Kodeks korporativnog upravljanja

 • Skupština akcionara

 • Odbor direktora

 • Generalni direktor

 • Savetodavni odbor

 • Odbor skupštine akcionara

 • Eksterni revizor

 • Sukob interesa