Odbor Skupštine akcionara

Odbor Skupštine akcionara za nadzor nad poslovanjem i postupkom izveštavanja akcionara NIS a.d. Novi Sad je savetodavno i stručno telo Skupštine akcionara koje joj pomaže u radu i razmatranju pitanja iz njenog delokruga i obavlja druge poslove iz domena nadzora nad poslovanjem Društva u skladu sa Statutom NIS a.d. Novi Sad.

Osnovni zadaci Odbora Skupštine akcionara su kontrolisanje najznačajnijih poslovnih procesa u Društvu i praćenje usklađenosti poslovanja sa zakonima i drugim propisima, kao i kontrolisanje načina izveštavanja akcionara Društva.

Odbor Skupštine akcionara ne može donositi odluke u ime Skupštine akcionara, a članovi Odbora Skupštine akcionara za svoj rad odgovaraju Skupštini akcionara koja ih imenuje i razrešava.

Odbor Skupštine akcionara ima 3 člana od kojih jedan vrši funkciju predsednika Odbora Skupštine akcionara.

Članovi Odbora Skupštine akcionara
  

Nenad Mijailović
predsednik Odbora Skupštine akcionara

Rođen je 1980. godine.

Godine 2003. završio je Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu. Godine 2007. završio je magistarske studije na Univerzitetu u Lozani, Švajcarska. Godine 2010. je upisao doktorske studije na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Stekao je međunarodnu licencu iz oblasti finansija „CFA”, 2011. godine.

Od 2003. do 2009. radio je kao konsultant i rukovodilac u oblasti finansija i bankarstva u sledećim kompanijama: Deloitte Beograd, AVS Fund de Compensation Ženeva, JP Morgan London, KBC Securities Corporate Finance Beograd. U periodu od decembra 2009. do avgusta 2012. bio je savetnik ministra u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja Republike Srbije, u resoru privrede i privatizacije. Od avgusta 2012. godine je bio pomoćnik ministra u Ministarstvu finansija Republike Srbije, a od avgusta 2014. godine do septembra 2018. godine, obavljao je funkciju državnog sekretara u Ministarstvu finansija Republike Srbije. Od septembra 2018. godine, na poziciji je izvršnog direktora za finansije u Galenika a.d. Beograd.

Bio je član Odbora direktora NIS a.d. Novi Sad od 18.06.2013. do 30.06.2014. godine. Na funkciju predsednika Odbora Skupštine akcionara za nadzor nad poslovanjem i postupkom izveštavanja akcionara NIS a.d. Novi Sad imenovan je 30.06.2014. godine.

  

Zoran Grujičić

Rođen je 1955. godine.

Završio je Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu.

Od 1980. do 1994. godine bio je generalni direktor, tehnički direktor, direktor proizvodnje i projektant Fabrike termotehničkih uređaja „Cer Čačak“. Od maja 1994. godine do februara 1998. godine radio je kao savetnik generalnog direktora preduzeća Interkomerc, Beograd. Od februara 1998. do juna 2004. godine radio je kao direktor preduzeća MNG Group d.o.o. iz Čačka. Od juna 2004. do februara 2007. godine bio je direktor Trgovinskog preduzeća Agrostroj a.d. Čačak, direktor Komanditnog društva Leonardo, Čačak i direktor Centra za puteve Vojvodine. Od februara 2007. godine do danas zaposlen je u NIS a.d. Novi Sad i to na poslovima pomoćnika direktora Direkcije logistike Jugopetrola, upravnika RC Čačak u Direkciji maloprodaje, Region Čačak, menadžera za razvoj maloprodajne mreže u Direkciji za razvoj Bloka Promet. Od 01.10.2012. godine do januara 2016. godine bio je zaposlen na radnom mestu savetnika direktora Blok Promet, a od februara 2016. godine na radnom mestu savetnika direktora Funkcije za spoljne veze i odnose sa državnim organima. Od oktobra 2017. godine zaposlen na radnom mestu savetnika generalnog direktora.

Na funkciju člana Odbora Skupštine akcionara za nadzor nad poslovanjem i postupkom izveštavanja akcionara NIS a.d. Novi Sad imenovan je 30.06.2014. godine.

  

Aleksej Urusov
direktor Direkcije za ekonomiku i korporativno planiranje JAD „Gazprom Neft“

Rođen je 1974. godine.

Završio je Tjumenski državni univerzitet (specijalnost finansije) i Vulverhemptonski univerzitet u Velikoj Britaniji (specijalnost poslovna administracija). Magistar socioloških nauka.

Od 2006. do 2008. godine bio je izvršni potpredsednik za planiranje i upravljanje efikasnošću poslovanja i kontrolom u grupi Integra. Od 2002. do 2006. godine radio je u kompaniji TNK-VR. Od 2002. do 2003. godine je u Grupi za monitoring i kontrolu pri OD TNK, a u periodu od 2004. do 2006. godine kao finansijski direktor u poslovnoj jedinici TNK-VR Ukrajina. Od 2009. do 2012. godine radio je u NIS a.d. Novi Sad (Srbija) na funkciji finansijskog direktora. Od 2012. g. do danas vrši dužnost direktora Direkcije za ekonomiku i korporativno planiranje JAD “Gazprom neft”.

Na funkciju člana Odbora Skupštine akcionara za nadzor nad poslovanjem i postupkom izveštavanja akcionara NIS a.d. Novi Sad imenovan je 25.06.2012. godine.

U ovoj sekciji

 • Grupa

 • Regulativa

 • Opšta akta društva

 • Kodeks korporativnog upravljanja

 • Skupština akcionara

 • Odbor direktora

 • Generalni direktor

 • Savetodavni odbor

 • Odbor skupštine akcionara

 • Eksterni revizor

 • Poslovi sa ličnim interesom