Odbor direktora

Odbor direktora ima centralnu ulogu u sistemu korporativnog upravljanja i kolektivno je odgovoran za dugoročni uspeh društva, uključujući i nadzor i definisanje poslovne strategije i poslovnih ciljeva društva.

Nadležnosti Odbora direktora

Efikasan, stručan i nezavisan Odbor direktora suštinski je važan za implementaciju dobre prakse korporativnog upravljanja. U skladu sa Statutom NIS-a, Odbor direktora nadležan je, između ostalog, za donošenje odluka koje se odnose na:

 • sazivanje Skupštine akcionara, utvrđivanje dnevnog reda i predloga odluka Skupštine akcionara;
 • utvrđivanje poslovne strategije i poslovnih ciljeva Društva i vođenje poslova Društva
 • određivanje unutrašnje organizacije Društva;
 • utvrđivanje ili odobravanje poslovnog (biznis) plana;
 • kontrolu tačnosti finansijskih izveštaja društva;
 • usvajanje periodičnih finansijskih izveštaja i periodičnih izveštaja o poslovanju čije usvajanje nije u nadležnosti Skupštine akcionara;
 • imenovanje i razrešenje Generalnog direktora;
 • usvajanje Kodeksa korporativnog upravljanja NIS-a.

Imenovanje članova Odbora direktora

Odbor direktora NIS a.d. Novi Sad ima 11 članova koje imenuje i razrešava Skupština akcionara. Članovi biraju predsednika Odbora direktora, a funkcije predsednika Odbora direktora i Generalnog direktora su razdvojene. Kandidate za članove Odbora direktora mogu predložiti Komisija za imenovanje i jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa. Mandat članova Odbora direktora prestaje na prvoj narednoj redovnoj sednici Skupštine akcionara (osim u slučaju kooptacije kada prestaje na prvoj narednoj sednici), a svaki član Odbora direktora može biti ponovo imenovan neograničen broj puta.

Sastav Odbora direktora

Odbor direktora u svom sastavu ima jednog izvršnog i deset neizvršnih članova, a od toga dva neizvršna direktora su istovremeno i nezavisni članovi Odbora direktora.

Statutom Društva određeni su kriterijumi za imenovanje članova Odbora direktora pri čemu se vodi računa o neophodnosti brzog i efikasnog donošenja odluka, ali i o potrebi da se Odbor direktora sastoji od članova koji kao celina imaju potrebna znanja, sposobnosti i profesionalna iskustava neophodna za uspešno obavljanje poslova iz delokruga Odbora direktora i upravljanja Društvom (kriterijumi nezavisnosti).

Poslovnik o radu

Poslovnikom o radu Odbora direktora i Komisija Odbora direktora uređen je način rada i donošenja odluka Odbora direktora i Komisija Odbora direktora Društva, uključujući i postupak sazivanja i održavanja sednica.

Analiza rada Odbora direktora i Komisija Odbora direktora

U skladu sa usvojenim principima korporativnog upravljanja Odbor direktora jednom godišnje vrši analizu sopstvenog rada i rada Komisija Odbora direktora, razmatra mere i aktivnosti za njihovo unapređenje i podnosi izveštaj Skupštini akcionara o ovom pitanju.

Izveštaj o analizi rada Odbora direktora i komisija Odbora direktora NIS a.d. Novi Sad u periodu april 2015. – mart 2016. godine

Članovi Odbora direktora

Vadim Jakovljev,
predsednik Odbora direktora

Zamenik predsednika Izvršnog odbora JAD „Gazprom Neft”,
Prvi zamenik Generalnog direktora JAD „Gazprom Neft” zadužen za pitanja istraživanja i proizvodnje, strateško planiranje, spajanja i akvizicije

Rođen je 1970.

Diplomirao je 1993. godine na Moskovskom inženjersko-fizičkom institutu, smer Primenjena nuklearna fizika. Godine 1995. završio je Visoku školu za finansije Međunarodnog univerziteta u Moskvi. Od 1999. godine poseduje sertifikat Chartered Association of Certified Accountants. Godine 2009. stekao je diplomu Britanskog instituta direktora (ID).

Od 1995. do 2000. godine radio je u „PricewaterhouseCoopers” na raznim dužnostima, od konsultanta do menadžera za reviziju. Od 2001. do 2002. godine bio je na dužnosti zamenika rukovodioca finansijsko-ekonomske uprave JUKOS EP a.d. Od 2003. do 2004. godine finansijski je direktor „Jugansknjeftegasa” NK JUKOS. Od 2005. do 2006. godine bio je zamenik generalnog direktora za ekonomiju i finansije „SIBUR-Ruske gume”.

Od 2007. do 2010. bio je zamenik generalnog direktora za ekonomiku i finansije JAD „Gazprom neft“. Od 2007. godine je zamenik predsednika Izvršnog odbora JAD „Gazprom neft“. Od 2010. do 2011. bio je finansijski direktor JAD „Gazprom neft“. Od 2011. godine je na poziciji prvog zamenika generalnog direktora JAD „Gazprom neft“.

Na funkciju člana Odbora direktora NIS a.d. Novi Sad imenovan je 10.02.2009. godine, a na funkciju predsednika Odbora direktora NIS a.d. Novi Sad imenovan je 31.07.2009. godine.

Kiril Tjurdenjev,
Generalni direktor

Generalni direktor NIS a.d. Novi Sad

Rođen je 1977. godine.

S najvišim uspehom je diplomirao na Fakultetu za međunarodne odnose (visoka školska sprema sa specijalizacijom), i zatim magistrirao u oblasti međunarodnog prava (sa specijalizacijom) na Moskovskom državnom institutu međunarodnih odnosa (MGIMO). Takođe je magistrirao u oblasti prava (LL.M) na Univerzitetu u Mančesteru. Stručno se usavršavao u okviru programa executive education u međunarodnoj poslovnoj školi INSEAD i Londonskoj poslovnoj školi.

Od 2000. do 2004. godine radio je u kompanijama A.T. Kearney i Unilever. Godine 2004. počinje da radi u McKinsey & Co. Od 2007. do 2012. godine radio je kao zamenik generalnog direktora za Strategiju i korporativni razvoj u kompaniji "SIBUR – Mineralna đubriva". Od 2012. godine je izvršni potpredsednik i član Izvršnog odbora AFK "Sistema". Pre dolaska u NIS, Kiril Tjurdenjev je bio na funkciji predsednika i predsedavajućeg Izvršnog odbora OAO "Objedinjena naftno-hemijska kompanija" koja je u tom trenutku ulazila u grupu kompanija AFK "Sistema", i kao predsednik Odbora direktora kompanije "Ufaorgsintez".

U aprilu 2016. godine počinje sa radom u NIS-u, na poziciji prvog zamenika generalnog direktora za preradu i promet. Za člana Odbora direktora NIS-a imenovan je 8. decembra 2016. godine. Na funkciju generalnog direktora NIS-a imenovan je 22. marta 2017. godine.

Sergej Papenko,
član Odbora direktora

načelnik Departmana za rad sa zajedničkim preduzećima i efikasnost biznisa JAD „Gasprom njeft“

Rođen je 1973. godine.

Godine 1996. je završio Harkovski državni univerzitet (smer ekonomska kibernetika), a 1999. je stekao diplomu MBA Univerziteta HOFSTRA (Hempsted, Njujork, USA), smer Finance&Banking.

Od 1994. do 1996. godine radio je na poziciji menadžera Departmana Prve ukrajinske međunarodne banke u Harkovu. U periodu od 1996. do 1998., godine radio je kao konsultant kompanije TACIS Project, a tokom 1998. godine je radio kao revizor u kompaniji PricewaterhouseCoopers. Od 2000. do 2007. godine, u moskovskom predstavništvu firme „McKinsey and Company Inc. Russia“ je radio kao konsultant, a zatim i kao mlađi partner. Od 2007. godine do danas se nalazi na poziciji načelnika Departmana za rad sa zajedničkim preduzećima i efikasnost biznisa JAD „Gasprom njeft“.

Na funkciju člana Odbora direktora NIS a.d. Novi Sad imenovan je 21 juna 2018. godine.

Danica Drašković,
član Odbora direktora

Rođena je 1945. godine.

Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu je diplomirala 1968. godine.

Od 1968. do 1990. godine radila je na poslovima finansija u banci, na pravno-ekonomskim poslovima u privredi i kao gradski sudija za prekršaje u Beogradu. Godine 1990. je osnovala izdavačku kuću „Srpska reč”, čiji je i danas vlasnik. Autor je tri knjige publicistike.

Od 01.04.2009. do 18.06.2013. godine član Odbora direktora NIS a.d. Novi Sad. Na ovu funkciju ponovo je imenovana 30.06.2014. godine.

Aleksej Jankevič,
član Odbora direktora

Zamenik generalnog direktora za ekonomiku i finansije JAD „Gazprom neft“

Rođen je 1973.

Godine 1997. završio je Državni elektrotehnički Univerzitet u Sankt-Peterburgu (LETI), smer „optički instrumenti i sistemi“. Godine 1998. je završio Međunarodnu školu menadžmenta LETI-Lovanium u Sankt-Peterburgu.

Od 1998. do 2001. godine radio je u konsultantskoj kući „KARANA“. Od 2001. do 2005. je radio na poslovima zamenika načelnika Uprave za planiranje, budžet i kontroling ZAD „JUKOS RM“ (deo koji je odgovoran za logistiku, preradu i promet). Godine 2004. je stekao zvanje „Certified Management Accountant“ (CMA). Od 2005. do 2007. godine je zamenik finansijskog direktora „LLK-Internešnl“ (bavi se proizvodnjom i prodajom ulja i specijalnih naftnih derivata i posluje u okviru LUKOIL grupe). Od 2007. do 2011. godine je načelnik Departmana za planiranje i budžet, rukovodilac Direkcije za ekonomiku i korporativno planiranje JAD „Gazprom neft“.

Od avgusta 2011. godine je v.d. zamenika generalnog direktora JAD „Gazprom neft“ za ekonomiku i finansije. Od marta 2012. godine je član Izvršnog odbora JAD „Gazprom neft“, zamenik generalnog direktora JAD „Gazprom neft“ za ekonomiku i finansije.

Na funkciju člana Odbora direktora NIS a.d. Novi Sad imenovan je 18.06.2013. godine.

Aleksandar Krilov,
član Odbora direktora

Direktor Direkcije za regionalnu prodaju JAD „Gazprom neft“

Rođen je 1971. godine.

Godine 1992. završio je LMU (grad Lenjingrad), 2004. godine ̶ Pravni fakultet SpbGU, a 2007. godine Moskovsku internacionalnu višu školu za biznis MIRBIS MBA, smer strateški menadžment i preduzetništvo.

Od 1994. do 2005. godine radio je na rukovodećim radnim mestima u oblasti prometa nekretnina (generalni direktor, predsednik) u sledećim kompanijama: Rusko-kanadska SP „Petrobild“ i ZAD „Alpol“. U periodu od 2005. do 2007. godine bio je zamenik rukovodioca u Direkciji za realizaciju u DOO „Sibur“. Od aprila 2007. godine do danas, rukovodilac je Departmana za snabdevanje naftnim derivatima, rukovodilac Departmana za regionalnu prodaju i direktor Direkcije za regionalnu prodaju JAD „Gazprom neft“.

Na funkciju člana Odbora direktora NIS a.d. Novi Sad imenovan je 29.11.2010. godine.

Nikola Martinović,
član Odbora direktora

Rođen je 1947. godine.

Osnovnu školu završio je u Feketiću, a gimnaziju u Srbobranu. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Subotici, gde je i magistrirao na temu „Transformacija poreskog sistema u Srbiji sa uvođenjem PDV-a“.

Od 1985. do 1990. godine nalazio se na čelu kompanije „Solid“ u Subotici, a naredne dve godine, do 1992. godine, bio je na funkciji pomoćnika ministra unutrašnjih poslova u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije. Od 1992. do 2000. godine radio je kao pomoćnik generalnog direktora Naftne industrije Srbije za finansije, odnosno kao generalni direktor „Naftagas prometa“ od 1996. do 2000. godine. Od 2005. godine do 31.08.2013. godine u NIS a.d. Novi Sad obavlja poslove specijalnog savetnika. Od 01.09.2013. godine do 15.12.2013. godine obavljao je funkciju specijalnog savetnika Generalnog direktora O Zone a.d. Beograd, a od 15.12.2013. do odlaska u penziju 17.11.2014. godine obavljao je poslove savetnika direktora NTC NIS-Naftagas d.o.o. Novi Sad. Počev od 22.11.2011. godine, angažovan je i kao član Saveta guvernera Narodne banke Srbije.

Bio je član Upravnog odbora Naftne industrije Srbije/ NIS a.d. Novi Sad od 2004. do 2008. godine, a na istu funkciju imenovan je i 10.02.2009. godine.

Volfgang Rutenštorfer,
nezavisni član Odbora direktora

Rođen je 1950. godine.

Godine 1976. diplomirao je ekonomiku i biznis administraciju na Bečkom univerzitetu ekonomike i biznisa. Stekao je zvanje doktora nauka.

Godine 1976. počeo je da radi u kompaniji OMV, 1985. godine je prešao u Direkciju za planiranje i kontrolu, a 1989. godine preuzeo odgovornost za strateški razvoj grupe OMV. Pošto je 1990. godine bio postavljen za direktora marketinga, postao je član Izvršnog odbora 1992. godine i bio zadužen za finansije i hemijske proizvode. Ostao je u Izvršnom odboru kompanije OMV do početka 1997. godine, kada je postao zamenik ministra finansija. Prvog januara 2000. godine vratio se u Izvršni odbor OMV-a i bio zadužen za finansije do aprila 2002. godine, a za gas do decembra 2006. godine. U periodu od 01.01.2002. do 31.03.2011. godine bio je predsednik Izvršnog odbora OMV grupe. G-din Rutenštorfer je bio ili je još uvek član odbora društava kao što su „VIG“, „Roche“, „Flughafen Wien AG“, „RHI MAGNESITA NV“, „Telekom Austria“, „CollPLant Holdings“ i „Erne Fittings GmbH“.

Na funkciju nezavisnog člana Odbora direktora NIS a.d. Novi Sad imenovan je 20.04.2012. godine.

Anatolij Černer,
član Odbora direktora

Zamenik predsednika Izvršnog odbora,
Zamenik generalnog direktora za logistiku, preradu i promet JAD „Gazprom neft“

Rođen je 27.08.1954. godine u Groznom, SSSR.

Godine 1976. završio je Naftni institut u Groznom, smer hemijske tehnologije prerade nafte i gasa.

Od 1976. do 1993. godine radio je u Rafineriji „Šeripov“ u Groznom, gde je prošao put od operatera do direktora Rafinerije. Godine 1996. počeo je da radi u kompaniji „Slavnjeft“, na mestu upravnika Odeljenja prometa nafte i naftnih derivata, a kasnije je imenovan za potpredsednika NGK „Slavnjeft“. Na dužnost potpredsednika za preradu i promet kompanije „Sibnjeft“ (od juna 2006. godine – „Gazprom neft“) imenovan je u aprilu 2006. godine. Od decembra 2007. godine se nalazi na poziciji zamenika generalnog direktora JAD „Gazprom neft“ za logistiku, preradu i promet.

Na funkciju člana Odbora direktora NIS a.d. Novi Sad imenovan je 10.02.2009. godine.

Olga Visocka,
nezavisni član Odbora direktora

Rođena je 1961. godine.

Godine 1984. završila je sa pohvalama Lenjingradski državni Univerzitet, odsek za ekonomsku kibernetiku, specijalnost: ekonomista-matematičar, a 1987. postdiplomske studije iz oblasti matematičke kibernetike na Institutu za socijalno-ekonomske studije Akademije nauka SSSR, Lenjingradsko odeljenje.

U periodu od 1988. do 1995. godine radila je kao predsednik Odbora direktora (OD), generalni direktor i direktor niza privatnih kompanija. Od 1995. godine do 2003. radi na različitim partnerskim pozicijama u KPMG u Sankt Peterburgu, Njujorku i Moskvi. Počev od 2003. do 2005. godine je rukovodilac Uprave interne revizije u kompaniji „Jukos“, a od 2005. do 2008. godine izvršni partner u Deloitte&Touche. U periodu od 2006. do 2013. godine nalazila se na pozicijama nezavisnog člana OD, predsednika Komisije za reviziju, člana Komisije za strategiju i člana Komisije za naknade u „ЭM-alьяns“ i „KIT-Finans“, kao i nezavisnog člana Komisije za reviziju OAD „Baltika“. Od 2012. do 2013. bila je partner u PricewaterHouseCoopers (PwC), a od 2013. do 2014. godine je nezavisni član OD, predsednik Komisije za reviziju i Komisije za naknade UK „NefteTransServis“.

Na funkciju nezavisnog člana Odbora direktora NIS a.d. Novi Sad imenovana je 21 juna 2018. godine.

U ovoj sekciji

 • Grupa

 • Regulativa

 • Opšta akta društva

 • Kodeks korporativnog upravljanja

 • Skupština akcionara

 • Odbor direktora

 • Generalni direktor

 • Savetodavni odbor

 • Odbor skupštine akcionara

 • Eksterni revizor

 • Sukob interesa