Isplata dividende za 2019. godinu

Iznos dividende

Na sednici Skupštine akcionara NIS a.d. Novi Sad koja je održana 30. juna 2020. godine usvojena je Odluka o raspodeli dobiti za 2019. godinu, isplati dividendi i utvrđivanju ukupnog iznosa neraspoređene dobiti NIS a.d. Novi Sad.

Ovom odlukom određeno je da dividenda akcionarima NIS a.d. Novi Sad bude isplaćena u novcu, u ukupnom bruto iznosu od 4.425.459.256 dinara. Bruto iznos dividende za 2019. godinu iznosi 27,14 dinara po akciji.

Od ovog iznosa prilikom isplate biće odbijen odgovarajući iznos poreza (za fizička lica rezidente Republike Srbije stopa poreza iznosi 15%). Iznos poreza za akcionare obračunava i uplaćuje NIS tako da akcionari nisu u obavezi da se u vezi poreza na dividendu obraćaju Poreskoj upravi.

Dan dividende

U skladu sa odlukom Skupštine akcionara, akcionari koji su upisani u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti kao zakoniti imaoci akcija NIS a.d. Novi Sad na dan dividende tj. na dan 20. jun 2020. godine imaju pravo na isplatu dividende iz dobiti za 2019. godinu, prema broju akcija koje su posedovali na taj dan.

Datum isplate dividende

Dividenda za 2019. godinu je isplaćena 27. novembra 2020. godine.

Postupak isplate dividende

U vezi sa isplatom dividende, rezidenti Republike Srbije ne treba NIS-u pre isplate dividende da dostavljaju podatke (ne odnosi se na zbirne i kastodi račune) jer se isplata manjinskim akcionarima vrši preko Centralnog registra hartija od vrednosti i to na sledeći način:

- Akcionarima koji imaju aktivan račun finansijskih instrumenata, dividenda je isplaćena na novčani račun koji koriste za trgovanje akcijama. U slučaju da dividenda nije uplaćena na novčani račun akcionara u roku od 15 radnih dana od dana isplate dividende potrebno je NIS-u dostaviti zahtev za isplatu dividende koja je vraćena isplatiocu;

- Akcionari koji više nemaju aktivan račun finansijskih instrumenata s obzirom da im je račun ugašen nakon dana dividende, mogu do dana koji prethodi danu obračuna dividende da dostave korporativnom agentu NIS-a tj. Vojvođanskoj banci instrukcije za prijem sredstava po osnovu isplate dividende. Nakon dana isplate dividende iznos dividende mogu da podignu lično na šalteru Vojvođanske banke uz ličnu kartu u roku od 15 radnih dana od dana isplate dividende. Po isteku navedenog roka isplatu dividende će vršiti NIS na osnovu zahteva za isplatu dividende koja je vraćena isplatiocu;

- Akcionari koji su akcije dobili kao zaposleni ili bivši zaposleni, a koji nisu do dana dividende otvorili račun finansijskih instrumenata iznos dividende mogu da podignu lično na šalteru Vojvođanske banke uz ličnu kartu u roku od 15 radnih dana od dana isplate dividende. Nakon isteka ovog roka isplatu dividende će vršiti NIS na osnovu zahteva za isplatu dividende koja je vraćena isplatiocu;

- Akcionari koji su dobili po 5 akcija NIS-a kao građani iznos dividende mogu da podignu sa novčanog računa koji su naveli prilikom prijavljivanja za besplatne akcije (o eventualnim promenama u vezi sa prijavljenim računom potrebno je obavestiti Banku Poštanska štedionica). Ukoliko je akcionar prijavio račun otvoren u Banci Poštanska štedionica, iznos dividende može podići na šalterima Pošte uz ličnu kartu.

Zahtev za isplatu dividende koja je vraćena isplatiocu (docx, 24kB)
Zahtev akcionari mogu podneti lično u Beogradu ili Novom Sadu ili slanjem putem pošte.

Odluke i obaveštenja
26.11.2020.Obaveštenje o isplati dividende za 2019. godinu
16.11.2020.Obaveštenje o nameri isplate dividende za 2019. godinu
07.09.2020.Obaveštenje članovima Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti (dostava POR-2 obrasca i podataka o stvarnim vlasnicima prihoda)
30.06.2020.     Odluka Skupštine akcionara o raspodeli dobiti za 2019. godinu, isplati dividendi i utvrđivanju ukupnog iznosa neraspoređene dobiti NIS a.d. Novi Sad (pdf, 196KB)
Kontakt

Za dodatne informacije molimo Vas da kontaktirate Sektor za poslove sa manjinskim akcionarima.

U ovoj sekciji

  • Akcije i vlasnička struktura

  • Grafikon

  • Kalkulator za investitore

  • Dividende