Isplata dividende za 2017. godinu

Iznos dividende

Na sednici Skupštine akcionara NIS a.d. Novi Sad koja je održana 21. juna 2018. godine usvojena je Odluka o raspodeli dobiti za 2017. godinu, isplati dividendi i utvrđivanju ukupnog iznosa neraspoređene dobiti NIS a.d. Novi Sad.

Ovom odlukom određeno je da dividenda akcionarima NIS a.d. Novi Sad bude isplaćena u novcu, u ukupnom bruto iznosu od 6.948.003.644 dinara. Bruto iznos dividende za 2017. godinu iznosi 42,61 dinara po akciji.

Od ovog iznosa prilikom isplate biće odbijen odgovarajući iznos poreza (za fizička lica rezidente Republike Srbije stopa poreza iznosi 15%). Iznos poreza za akcionare obračunava i uplaćuje NIS tako da akcionari nisu u obavezi da se u vezi poreza na dividendu obraćaju Poreskoj upravi.

Dan dividende

U skladu sa odlukom Skupštine akcionara, akcionari koji su upisani u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti kao zakoniti imaoci akcija NIS a.d. Novi Sad na dan dividende tj. na dan 11. jun 2018. godine imaju pravo na isplatu dividende iz dobiti za 2017. godinu, prema broju akcija koje su posedovali na taj dan.

Datum isplate dividende

U skladu sa odlukom Generalnog direktora NIS a.d. Novi Sad dividenda za 2017. godinu je isplaćena akcionarima 27. avgustа 2018. godine.

Postupak isplate dividende

U vezi sa isplatom dividende, rezidenti Republike Srbije ne treba NIS-u da dostavljaju podatke (ne odnosi se na zbirne i kastodi račune) jer se isplata manjinskim akcionarima vrši preko Centralnog registra hartija od vrednosti i to na sledeći način:

- Akcionarima koji su do dana dividende otvorili vlasnički račun hartija od vrednosti, dividenda će biti isplaćena na novčani račun koji koriste za trgovanje akcijama;

- Akcionari koji su akcije dobili kao zaposleni ili bivši zaposleni, a koji nisu do dana dividende otvorili vlasnički račun hartija od vrednosti iznos dividende će moći da podignu lično na šalteru Vojvođanske banke uz ličnu kartu;

- Akcionari koji su dobili po 5 akcija NIS-a kao građani iznos dividende će moći da podignu sa novčanog računa koji su naveli prilikom prijavljivanja za besplatne akcije (o eventualnim promenama u vezi sa prijavljenim računom potrebno je obavestiti Banku Poštanska štedionica). Ukoliko je akcionar prijavio račun otvoren u Banci Poštanska štedionica, iznos dividende može podići na šalterima Pošte uz ličnu kartu.

Odluke i obaveštenja

21.06.2018.     Odluka Skupštine akcionara o raspodeli dobiti za 2017. godinu, isplati dividendi i utvrđivanju ukupnog iznosa neraspoređene dobiti NIS a.d. Novi Sad (pdf, 192KB)
06.07.2018.Obaveštenje članovima Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti (dostava POR-2 obrasca i podataka o stvarnim vlasnicima prihoda) (pdf, 81KB)
21.08.2018.Odluka Odbora direktora o određivanju dana, postupka i načina isplate dividendi za 2017. godinu akcionarima NIS a.d. Novi Sad (pdf, 277KB)
23.08.2018.Obaveštenje o isplati dividende (pdf, 109KB)

U ovoj sekciji

  • Akcije i vlasnička struktura

  • Grafikon

  • Kalkulator za investitore

  • Kalkulator za akcionare

  • Dividende